วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เข้าค่ายคุณธรรม 2553

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 เข้าค่ายคุณธรรม
อาจารย์ชัยวัฒน์ เป็นผ้ให้การอบรม


ถ่ายรูปร่วมกับนักเรียนที่เข้ารับการอบรม


นักเรียนนั่งสมาธิด้วยความตั้งใจ
ครูอารีย์ สุขสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่โครงการซักซ้อมความเข้าใจกับนักเรียนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น