วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2553

การอบรมการบูรูณาการ การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน
โรงแรรม ดิ อันดาบุรี รีสอร์ท เขาหลัก

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553