วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ศิษย์เก่ามอบทุนการศึกษา 2553

พี่เชิดพงษ์และพี่อู๋

ถ่ายรูปร่วมกับคณะครูและนักเรียน

ดูนิทรรศการนักเรียน

น้องรำต้อนรับ
พี่เชิดพงษ์มอบทุนการศึกษาวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เข้าค่ายคุณธรรม 2553

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 เข้าค่ายคุณธรรม
อาจารย์ชัยวัฒน์ เป็นผ้ให้การอบรม


ถ่ายรูปร่วมกับนักเรียนที่เข้ารับการอบรม


นักเรียนนั่งสมาธิด้วยความตั้งใจ
ครูอารีย์ สุขสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่โครงการซักซ้อมความเข้าใจกับนักเรียนวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2553