วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

บทคัดย่อผลงานทางวิชาการ : กัลยา กะสิรักษ์

กชื่อเรื่อง การสร้างชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่อผู้ศึกษา นางกัลยา กะสิรักษ์
ปีการศึกษา 2550
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียนด้วย ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ
ประชากร คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนวัดนิโครธาราม อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา จำนวน 34 คน
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการทดลอง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนวัดนิโครธาราม อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา จำนวน 17 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เพราะเป็นห้องที่ผู้วิจัยสอน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการสร้างเสริมสุขภพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 30 ข้อเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หลังจากนั้นให้นักเรียนเรียนโดยใช้ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แล้วทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย สถิติพื้นฐาน ได้แก่ค่าเฉลี่ย ร้อยละ สถิติที่ทดสอบสมมุติฐานใช้การทดสอบค่าที สถิติที่ใช้หาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่การหาค่าความตรงเชิงเนื้อหา(IOC) และ ค่าประสิทธิภาพ (E1 / E2 )
ผลการวิจัยพบว่า 1)ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 81.76/80.59 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (80/80) 2)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการเรียนด้วยชุดการสอน เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


ขกิตติกรรมประกาศ

การสร้างชุดการสอน เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นี้สำเร็จสมบูรณ์ได้ ด้วยความกรุณาจากบุคคลหลายฝ่าย ให้คำปรึกษาแนะนำ ช่วยเหลืออย่างดียิ่งในการวิจัยครั้งนี้
ขอขอบพระคุณ นางจุรีย์ หนูสุวรรณ , นางวิไลวรรณ ถิ่นทับปุด , นายวิเวก สุขสวัสดิ์และนายภิรมย์ อิสโร เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ในครั้งนี้
ขอขอบพระคุณ นายสมศักดิ์ ผลากิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม คณะครูนักเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวัดนิโครธารามที่ให้กำลังใจ สนับสนุนและอำนวยความสะดวก
ขอขอบคุณทุกท่านที่มิได้กล่าวนามที่มีส่วนช่วยเหลือ สนับสนุนให้รายงานการสร้าง
ชุดการสอน เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

กัลยา กะสิรักษ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น